I. ISTORIC

Departamentul de Mecatronică şi Mecanică de Precizie continuă tradiţia şi activitatea Catedrei de Mecanică Fină, ȋnfiinţată in 1970 la Facultatea de Mecanică din Institutul Politehnic Bucureşti. Preocupările ştiinţifice şi didactice ȋn domeniul mecanicii fine datează din anii ’50 ai secolului trecut (prima promoţie de ingineri de mecanică fină – 1950), ȋnsă constituirea unei catedre de specialitate s-a realizat ȋn 1970, prin unirea colectivelor de specialitate din catedrele de Organe de maşini şi Tehnologia construcţiilor de maşini, sub conducerea Prof.dr.doc.ing. Traian Demian.
De la ȋnceput, prin membrii săi, catedra a avut, pe lȃngă competenţele tradiţionale ȋn domeniul mecanicii de precizie, competenţe privind aparatele şi dispozitivele optice. Aceasta a permis abordarea domeniului optometriei, ȋn concordanţă cu evoluţia societăţii, pentru a răspunde unei nevoi sociale de asigurare a sănătăţii vederii umane. Similar, progresul tehnologic legat de dezvoltarea microelectronicii a produs alinierea la cerinţele pieţei muncii, prin combinarea sinergetică a mecanicii de precizie cu electronica şi informatica, necesară creşterii performanţelor produselor, departamentul fiind angajat ȋn dezvoltarea domeniului modern al mecatronicii.

 

II. PREMIZE

Art.1. Prezentul regulament este elaborat în baza prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, respective regulamentele aprobate de Senatul UPB.

 

III. MISIUNE. OBIECTIVE

Art2.(1) Departamentul de Mecatronică şi Mecanică de Precizie ȋşi asumă statutul de unitate de cercetare avansată şi de educaţie, ca subdiviziune a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. Misiunea sa se concretizează ȋntr-o „intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice, prin producerea cunoaşterii şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi a economiei bazate pe cunoaştere, precum şi în concordanţă cu prevederile înscrise în Strategia Europa 2020”.
(2) Departamentul de Mecatronică şi Mecanică de Precizie pregăteşte specialişti în domenii moderne, asigurându-le o pregătire multi- şi interdisciplinară care combină, proporţional, cunoştinte din domeniile mecanic, informatic şi electric/electronic. Aceasta abordare răspunde cerinţelor de restructurare şi modernizare a învăţământului tehnic superior din ţara noastră, prin pregătirea şi formarea unor ingineri cu un orizont tehnic cât mai larg, cu competenţe transdisciplinare, capabili ca, în timp scurt, să îndepărteze frontierele artificiale dintre domeniile care s-au dezvoltat ca sisteme închise. Astfel, mecatronica si mecanica fină şi nanotehnologiile oferă cele mai bune condiţii de a se materializa o nouă revoluţie tehnică în domeniul mecanic clasic, prin intermediul informaticii şi miniaturizării structurilor.
(3) Ȋn conformitate cu Art.2(2), Departamentul de Mecatronică şi Mecanică de Precizie asigură pregătirea de specialitate pentru urmatoarele programme formative: Mecatronică (licenţă), Mecanică fină şi nanotehnologii (licenţă), Optometrie (licenţă), Mecatronică avansată (masterat), Mecanică de precizie (masterat), Optometrie avasată (masterat)
(4) Obiectivele strategice ale departamentului sunt subordonate misiunii de formare şi pregătire a unor ingineri capabili să desfăşoare activităţi de:
- cercetare, proiectare şi execuţie cu utilizarea calculatoarelor electronice: CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing), CAQ (Computer Aided Quality Assurance), ceea ce în ansamblu reprezintă CAE (Computer Aided Engineering);
- concepţie şi realizare a sistemelor de acţionare şi poziţionare precisă, de natură mecanică, hidraulică şi pneumatică, comandate electronic şi interfaţate cu (micro)calculatorul de conducere;
- robotizarea proceselor de producţie şi de altă natură;
- bioinginerie, cu accente pe biomecanică, aparate pentru investigaţii funcţionale şi terapie, dispozitive de protezare.
(5) Ȋn activitatea de cercetare, se vor identifica şi dezvolta direcţii de cercetare, care pot aduce un avantaj competitiv universităţii, prin generarea de idei inovatoare şi producerea cunoaşterii stiinţifice fundamentale, respectiv aplicative. Se va urmări creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a departamentului şi cooperarea ştiinţifică a membrilor acestuia ȋn proiecte naţionale şi internaţionale
Art.3. Ȋn vederea asigurării calităţii, planurile şi obiectivele strategice vor putea fi ajustate continuu, pe baza comparaţiei cu performanţele obţinute de structuri echivalente din universităţi de vȃrf din lume.

 

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.4. (1) Departamentul de Mecatronică şi Mecanică de Precizie este parte component a Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronicăe.
(2) Departamentul este constituit din cadre didactice titulare, asociate sau
invitate, din profesori emeriţi, din personal de cercetare cu studii superioare, din studenţi aflaţi la studii universitare de masterat sau doctorat şi din participanţi la studii postuniversitare, precum şi din personal didactic auxiliar, nedidactic şi de cercetare.
(3) Conducerea departamentului este asigurată de un consiliu ales de membrii acestuia – cadre didactice titular, iar funcţia de conducere la nivelul acestuia este directorul de department.
(4) Consiliul departamentului este structura executivă a departamentului. La sedinţele Consiliului departamentului pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai
laboratoarelor, centrelor de cercetare si ai structurilor administrative. Fostii directori de departament au statut de invitaţi permanenţi la sedinţele consiliului departamentului.
(5) Consiliul departamentului are următoarele atribuţii:
- coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza periodic programele de studiu ce i-au fost repartizate de catre Consiliul facultăţii sau Senat;
- propune criteriile de admitere si absolvire pentru studenţii de la specializarile pe care le coordoneaza;
- întocmeste dosarele de autorizare provizorie, acreditare sau evaluare periodica;
- elaboreaza, prin titularii de discipline, programele analitice si fisele disciplinelor predate de acestia;
- elaboreaza si implementeaza standardele si procedurile de asigurare a calităţii
activităţii didactice şi de cercetare la nivelul departamentului;
- propune scoaterea la concurs a unor posturi didactice si de cercetare;
- propune acordări de burse şi trimiteri la specializari stiintifice, doctorate etc. în alte universităţi sau centre de cercetare stiinţifică din ţară sau străinătate;
- analizeaza, în funcţie de necesităţi, cursurile, manualele si alte materiale cu
finalitate didactică şi propune editarea acestora;
- propune achiziţionarea de materiale de documentare;
- propune acordarea de titluri onorifice si stiintifice unor personalităţi din instituţie si din afara acesteia;
- organizeaza manifestari stiinţifice cu participare interna si internaţionala;
- stabileste atribuţiile personalului auxiliar si raspunde de activitatea acestuia;
- elaboreaza rapoarte de activitate;
- asigura îndrumarea practicii studenţilor;
- propune componenţa comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor;
- propune cadrele didactice asociate si avizeaza cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare.
Art.5. (1) Directorul de departament asigura conducerea operativa a departamentului, pentru un mandat de patru ani.
(2) Directorul departamentului are urmatoarele atribuţii:
- elaboreaza statele de funcţii, conform prevederilor legale, si controleaza
îndeplinirea sarcinilor prevazute în acestea;
- contribuie la elaborarea si implementarea planurilor de învaţamânt;
- coordoneaza activitatea de cercetare din departament;
- raspunde de managementul calitaţii si de managementul financiar al resurselor
atrase ale departamentului;
- raspunde de organizarea selecţiei, de evaluarea periodica, formarea, motivarea si propune încetarea relaţiilor contractuale de munca ale personalului din
departament, conform legii;
- asigura autoevaluarea periodica a departamentului, în vederea clasificarii acestuia, conform legii;
- întocmeste fisele anuale de activitate;
- raspunde de buna organizare a concursurilor de ocupare a posturilor din departament, cu respectarea normelor de calitate, de etica universitara si a legislaţiei în vigoare;
- participa la stabilirea competenţelor generale, specializate si transversale, aferente programelor de studii la al caror curriculum contribuie disciplinele aflate în coordonarea departamentului;
- îndeplineste orice alte atribuţii privind îmbunataţirea activitaţilor de educaţie si
cercetare desfasurate în cadrul departamentului.
Art. 6. Directorul de departament poate sa fie revocat din funcţie de catre Rector, dupa consultarea Departamentului, cu aprobarea Consiliului facultaţii, daca încalca legislaţia.
Art.7. (1) Activitatea fiecărui cadru didactic este stabilită la începutul fiecărui an universitar, este normată şi consemnată în documentele de evidenţă şi gestiune ale departamentului.
(2) Principalele documente de gestiune sunt nota de comandă, statul de
funcţii, fişa individuală anuală a postului (care constituie anexă la contractul individual de muncă) şi documentele privind plata cu ora.
(3) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, norma universitară
(în limita a 1720 ore anual şi 40 de ore săptămȃnal) cuprinde norma didactică şi norma de cercetare. Norma didactica săptămânală minimă cuprinde activităţi de curs, seminar, laborator, proiect an şi este diferenţiată funcţie de tipul postului şi nu poate depăşi 16 ore convenţionale pe săptămână. Celelalte activităţi din norma didactică constau în îndrumare lucrări licenţă, disertaţii de masterat şi teze de doctorat, alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de învăţământ, conducerea activităţilor competiţiilor profesionale, activităţi de evaluare, tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.
(4) Alocarea numărului de ore pentru diferitele tipuri de activităţi este stabilită anual prin „Instrucţiunile privind evidenţa cadrelor didactice şi a activităţilor procesului de învăţământ”, aprobate de Senatul UPB.
Art.8. Elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (proiect de licenţă/lucrare de disertaţie) este structurată unitar pentru programele formative aflate ȋn responsabilitatea departamentului, pe baza unor regulamente şi ghiduri specifice.

 

V. DISPOZIŢII FINALE

Art.9. Atribuţiile salariaţilor din cadrul Departamentului de Mecatronică şi Mecanică de Precizie sunt cuprinse în fisele posturilor, avizate de catre directorul de departament si de catre decanul facultaţii, precum si în fisele anuale de activitate ale cadrelor didactice.
Art. 10. Consiliul Departamentului de Mecatronică şi Mecanică de Precizie va lua masurile necesare ca întregul personal al acestuia sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament.
Art.11. Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative în vigoare. Orice modificare si completare a prezentului regulament se face la propunerea Consiliului Departamentului.
Art.12. Prezentul regulament intră în vigoare ȋncepȃnd cu mandatul 2012-2016.


Director departament,
Prof.dr.ing. Mihai AVRAM