I. ISTORIC

Departamentul de Mecatronică şi Mecanică de Precizie continuă tradiţia şi activitatea Catedrei de Mecanică Fină, ȋnfiinţată in 1970 la Facultatea de Mecanică din Institutul Politehnic Bucureşti. Preocupările ştiinţifice şi didactice ȋn domeniul mecanicii fine datează din anii ’50 ai secolului trecut (prima promoţie de ingineri de mecanică fină – 1950), ȋnsă constituirea unei catedre de specialitate s-a realizat ȋn 1970, prin unirea colectivelor de specialitate din catedrele de Organe de maşini şi Tehnologia construcţiilor de maşini, sub conducerea Prof.dr.doc.ing. Traian Demian.
De la ȋnceput, prin membrii săi, catedra a avut, pe lȃngă competenţele tradiţionale ȋn domeniul mecanicii de precizie, competenţe privind aparatele şi dispozitivele optice. Aceasta a permis abordarea domeniului optometriei, ȋn concordanţă cu evoluţia societăţii, pentru a răspunde unei nevoi sociale de asigurare a sănătăţii vederii umane. Similar, progresul tehnologic legat de dezvoltarea microelectronicii a produs alinierea la cerinţele pieţei muncii, prin combinarea sinergetică a mecanicii de precizie cu electronica şi informatica, necesară creşterii performanţelor produselor, departamentul fiind angajat ȋn dezvoltarea domeniului modern al mecatronicii.

II. PREMIZE

Art.1. Prezentul regulament este elaborat în baza prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, respective regulamentele aprobate de Senatul UPB.

III. MISIUNE. OBIECTIVE

Art2.(1) Departamentul de Mecatronică şi Mecanică de Precizie ȋşi asumă statutul de unitate de cercetare avansată şi de educaţie, ca subdiviziune a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. Misiunea sa se concretizează ȋntr-o „intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice, prin producerea cunoaşterii şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi a economiei bazate pe cunoaştere, precum şi în concordanţă cu prevederile înscrise în Strategia Europa 2020”.

Mai multe informatii …

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.4. (1) Departamentul de Mecatronică şi Mecanică de Precizie este parte component a Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronicăe.
(2) Departamentul este constituit din cadre didactice titulare, asociate sau
invitate, din profesori emeriţi, din personal de cercetare cu studii superioare, din studenţi aflaţi la studii universitare de masterat sau doctorat şi din participanţi la studii postuniversitare, precum şi din personal didactic auxiliar, nedidactic şi de cercetare.

Mai multe informatii …

V. DISPOZIŢII FINALE

Art.9. Atribuţiile salariaţilor din cadrul Departamentului de Mecatronică şi Mecanică de Precizie sunt cuprinse în fisele posturilor, avizate de catre directorul de departament si de catre decanul facultaţii, precum si în fisele anuale de activitate ale cadrelor didactice.
Art. 10. Consiliul Departamentului de Mecatronică şi Mecanică de Precizie va lua masurile necesare ca întregul personal al acestuia sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament.
Art.11. Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative în vigoare. Orice modificare si completare a prezentului regulament se face la propunerea Consiliului Departamentului.
Art.12. Prezentul regulament intră în vigoare ȋncepȃnd cu mandatul 2012-2016.


Director departament,
Prof.dr.ing. Mihai AVRAM